به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

عجب عکسی سپهر جان و عجب استایلی . بدجوری داشتم میخوردم زمین و اگه فیلم بود و لحظه زمین خوردنمو کامل می دیدین میگفتین چطور میشه یکنفر انقدر دست و پاچلفتی باشه؟ نتیجه : هیچ وقت با ثبت یک لحظه یا یک برخورد از کسی نمیشه تمام اون شخص رو قضاوت کرد .