به گزارش افکارنیوز،

سجاد افشاریان با انتشار این عکس نوشت:

| صبحِ باهارِ فروردین |

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان بریدن

#حافظ

اینستا

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف

لیکن #رفیق بر همه چیزی مقدمست

#سعدى

#پگاه_آهنگرانى #سجاد_افشاریان