به گزارش افکارنیوز،

پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت:

ای جان جان جانم تو جان جان جانی

بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی...

#آیین

اینستا