به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: 
مخلصات سُدیم چاکرات پُتاسیم