به گزارش افکارنیوز،

 المیرا دهقانی با انتشار این عکس نوشت:

باز ما ماندیم و شهر بى تپش

وآنچه کفتارست و گرگ و روبه ست

گاه مى گویم فغانى برکشم

باز مى بینم صدایم کوته است

آخر شاهنامه از مهدى اخوان ثالث

المیرا دهقانی