به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

آرزو میکنم

کتاب های خوب بخوانی،

آهنگ های خوب گوش کنی،

عطر های خوب ببویی،

با آدمهای خوب حرف بزنی

و فراموش نکنی

که هیچ وقت دیر نیست

بودن چیزی که دوست داری باشی!

دنیا مدنی