پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:

شمس گفت:تقدیر به آن معنا نیست

که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده.

به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند

و بگوید" چه کنم! تقدیرم این بوده،"

نشانهٔ جهالت است.

تقدیر همهٔ راه نیست،

فقط تا سر دو راهی هاست .

گذرگاه مشخص است

اما انتخاب در دست مسافر است.

پس:

نه بر زندگی ات حاکمی و نه محکوم آنی

این را بیست و نهمین قاعده میگوید...

#ملت_عشق

#الیف_شافاک

#پندار_اکبری

 

پندار اکبری