کوروش سلیمانی

با انتشار این عکس نوشت: 
تا چند کنیم عرضه نادانى خویش
بگرفت دل از بى سرو سامانىِ خویش
زنار از این پس به میان خواهم بست
از شرم گناه و از مسلمانى خویش
.
.
حرفِ حساب
منسوب به "خیام"

_____________________________
#خیام #کورش_سلیمانى #بازیگر #کارگردان #دربند