به گزارش افکارنیوز،

سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: 

اگه خدایى نکرده، خدایى نکرده کسى تصمیم بگیره یکى از مارو اذیت کنه،من و خواهر به هم سازیم و بنیادش براندازیم.

 

سپند امیرسلیمانی