به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

مسیحای جوانمرد من ای ترسایِ پیر پیرهن چرکین،هوا بس ناحوانمردانه سرد است

#هنوز #امید #را #انتظار #میکشیم

 

افسانه بایگان