بهنام تشکر با انتشار این عکس نوشت: همه میمیرن، اما همه زندگی نمیکنن

اون مرگ نیست که اکثر مردم ازش میترسن.

چیزی که تو رو میترسونه اینه:وقتی به آخرزندگی میرسی، میبینی واقعا زندگی نکردی. توی زندگی هم لازم نیست برای رسیدن به خواسته هات باکسی رقابت کنی، همیشه باخودت رقابت کن. دیگران هم در مورد تو فکر می‌کنند، فکرای زیاد، خوب، بد، زشت... اما واقعا مهمه که راجبت چه فکرایی میکنن؟

 

بهنام تشکر