به گزارش افکارنیوز،

محسن ابراهیم زاده با انتشار این عکس نوشت:

از جایی که فکر کنی کارت درسته خراب کردی و تمام .


محسن ابراهیم زاده