سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت: ترور خاموش.

 

سپیده خداوردی