سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

رفیق جانم تو بدون شک یکى از دوست داشتنى ترین آدماى جهانى و البته بامزه ترینشون.

 

سپند امیرسلیمانی