تصویر منتشر شده از مریم کاویانی در کنار فریبا نادری را می بینید.

 

مریم کاویانی