به گزارش افکارنیوز،

شهرزاد کمالزاده با انتشار این عکس نوشت:

آرامش پیامد اندیشیدن نیست بلکه آرامش, نیندیشیدن به گرفتاری ها و چالش هایی است که ارزش اندیشیدن ندارند با تشکر از خانم دکتر سارا زهدی.

 

شهرزاد کمال زاده