به گزارش افکارنیوز،

خاطره حاتمی با انتشار این عکس نوشت: خ خاطره  خرما خوزستان خراسان خر خورجین .. ..خراش

خاطره حاتمی