محسن تنابنده در ایسنتاگرامش نوشت:
نقی هم راضیه دختراش برن استادیوم

سارا ونیکا