به گزارش افکارنیوز،

روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت: شب هجران چو شود صبح وبرآید خورشید
داستان غم دوشینه فراموش کنیم سلام و صبح تون به خیر و خوشی

روشنک