به گزارش افکارنیوز،

 اسکندری گریمور سینما با انتشار این عکس نوشت:
تست گریم. غزل شاکری نازنین درفیلم‌سازناکوک کار اقای حضرتی. مجری شما شریفی

شاکری