به گزارش افکارنیوز،

علی کریمی با انتشار این عکس نوشت:
گرگها همراه وانسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیب!؟!؟

علی کریمی