به گزارش افکارنیوز،

500 هزار تینیجر باز هم رقم قابل قبولیه که ارسلان قاسمی بابتش خوشحال باشه.

12ارسلان