به گزارش افکارنیوز،

فصل انار و کمند امیرسلیمانی در باغی از این میوه بهشتی.

امیرسلیمانی