به گزارش افکارنیوز،

روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت: 

فردا کلی کار داریم که باید به همشون برسیم؛یکیش یک قدمیه که باید به سمت رسیدن به آرزوهامون برداریم.

 

روشنک گرامی