به گزارش افکارنیوز،

بهرنگ علوی با انتشار این عکس نوشت: تـو بــه مـــن خندیدی و نمی‌دانستی

مـــن به چه دلهره از باغـــچه همســـایه

ســــیب را دزدیدم !

باغبــــان از پی مــــن تند دوید

ســــیب دندان زده را دست تو دید

غضب آلــــود به من کرد نـــگاه

ســـیب دندان زده از دســت تو افتاد به خــــاک

و تـــو رفتــی و هنـــوز سالهــــاست

که درگـــوش من آرام آرام

خِش خِش گام تو تکرار کنان می‌دهد آزارم

و من اندیشه کــنان

غرق این پنــــدارنم

که چرا باغچه کوچک مــا ســـیب نداشت ..؟!

“حمید مصدق”

عکس : جاوید علیپور

بهرنگ علوی