به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: من اگر می‌دانستم

دنیا این قدر شلوغ است نمی‌آمدم! صبر می کردم بعدها...

 

دنیا مدنی