آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

کی به انداختن سنگ مکرر در آب

ماه رامیشود از حافظه ی آب گرفت.

#آزاده_نامداری.

 

آزاده نامداری