به گزارش افکارنیوز،

فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت:

گفتی به من نصیحت دیوانگان مکن!

باشد، ولی نصیحت دیوانه میکنی

#فریبا_باقری

#مجری

#گوینده

#دیوانه

فریبا باقری