مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت:

#فقر_غنا

#دارا_و_ندار

 

ده نمکی