به گزارش افکارنیوز،

امیرمحسن مرادیان با انتشار این عکس نوشت: دا عینیا و کلِ حاجة فیا بتنادی علیه

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx