فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت:

زندگی به ما می آموزد که عشق خیره شدن به یکدیگر نیست، بلکه با هم به یک سو نگریستن است. life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction انتوان دوسنت اگزوپری. #عشق #faribanaderi #فریبانادری

 

فریبا نادری