اشکان خطیبی با انتشار این عکس نوشت:
اکران چشم و گوش بسته
یک کمدی سالم و خوش ساخت با بازی های خوب

خطیبی1