به گزارش افکارنیوز،

زهرا خاتمی با انتشار این عکس نوشت: مامان بزرگ از پیشِ ما رفت

#آخرین_دیدار :

نگاه خیره یی بهم کرد وپرسید: زهرایی؟!

گفتم : آره مامان بزرگ زهرآم، مرسی که منو یادته.

پرسید : من چی کار کنم؟

گفتم : چی رو چیکار کنی مامان بزرگ؟

گفت : که شماهآرو گم نکنم ؟

گفتم : مارو گم نمیکنی عزیزم،

ما همیشه پیشت هستیم...

پرسید: تو کجا میری؟

گفتم: میرم خونه مون، دوباره میام پیشت.

گفت: خونه ت کجاست: گفتم نزدیکه

پرسید: من کجام ؟

گفتم: توی خونه ی خودتون...

زهرا خاتمی