پردیس احمدیه با انتشار این عکس نوشت:

ژست نگرفته بودم داشتم سعى میکردم معاشرت کنم

این روزا باید سعى کنیم معاشرت کنیم که هى حالمون بهتر شه

#حالتون_خوب

پردیس احمدیه