سحر قریشی با انتشار این عکس نوشت:

اگه رویاى خودتو نسازى یکى استخدامت میکنه تا رویاش رو بسازى.

 

سحر قریشی