سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: 

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده‌ام فالی و فریاد رسی می‌آید......

 

سارا روستاپور