تبسم هاشمی با انتشار این عکس نوشت:

دوستای زمان کودکی همیشه با همون حس و حال و عشق باقی می مونند.یک روز عالی با یک عزیز دل.

 

تبسم هاشمی