به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان در اینستاگرامش نوشت:

خرمشهر

شهری که جان و تنش را سپر کرد که میهنش شریف بماند ،که ایرانش ایران بماند.. و اینهمه ویران ماند...

 

ویدا جوان