به گزارش افکارنیوز،

حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت:

می خندم به حال و روز این روزها ... به مرگ فکر می کنم و زندگی که در رگ پاره پاره شهر در جریان است ... به آینده زمین و امید به روزهای نیامده که آمدنشان هم می شود تکرار و تکرار و تکرار ... تکرار روزمرگی و رخوت ... می خندم به اندوه لبریز از وجودمان ... به ناامیدی و وحشت و هراس ... به تاریخ و فرهنگ هزارساله مان ... حال خوشی نیست ... می خندم ، به ما یاد داده اند حفظ ظاهر را

 

حدیثه تهرانی