مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: این دیوارها چقدر شنیدن حرفامو بیشتر از هر گوشی

دیوار چقدر خسته ت کردم

قول دادی که هیچ وقت ترک نخوری

که حرفام....

 

مجید واشقانی