به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری نوشت: یکی برسر شاخ بن میبرید.

جنگ، غواصان با دستهای بسته و ناله های مادران، گرسنگی، کولبران بی پناه، فقر، غم واندوه، و داغ عزیز را عمری بجان خریدیم، اما هزار بار التماس کردیم «اعتماد»را ازمان نگیرید. ما به کدام ریسمان چنگ‌بزنیم؟؟؟همراهانتان،دلسوزانتان را ازخودتان نرانید.