به گزارش افکارنیوز،

حسن فتحی با انتشار تصویر زیر اینطور غم خود را ابراز کرد:

«این طالع نحس و اختر زشت

این خط به جبین من که بنوشت

بدترین و کشنده ترین رنج ها ، رنجی ست که برای آن هیچ معنایی نتوان جست. !

کلام قاصر است از توصیف این حجم از مصیبت و اندوه که گریبان ملتی را در چنگ خود گرفته است .»

 

حسن فتحی