آزاده نامداری با انتشار این عکس دخترش نوشت: تو تنها نقطه سفید زندگی مایی.

 

آزاده نامداری