محیا اسناوندی با انتشار این عکس نوشت: 

کنسرت خواستنی ِ رضا صادقی! و شبی دلبرانه من با کلمه کلمه ی ترانه های رضا صادقی خاطره ها ساختم...

حالا حال ِ خاطرات روزای خوش رنگ و لعاب عاشقانه ی عقد بستگیم با ترانه هاش خوب تر میشه.

 

محیا اسنانوندی