شهرزاد عبدالمجید با انتشار این عکس نوشت:  نمیشه به زندگی

روزهای بیشتری اضافه کرد

ولی میشه به روزهامون

زندگی بیشتری ببخشیم

حـالِ‌ خـوب نصیب لحظه‌هاتون آدینه تون سرشار از عشق و محبت

دوستتون دارم تا ابد

شهرزاد عبدالمجید