به گزارش افکارنیوز،

سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس نوشت:

زندگى همهمهٔ مبهمى

از رد شدن خاطره هاست.

بى خیال همهٔ تلخى ها

هر کجا خندیدیم

هر کجا خنداندیم

زندگانى آنجاست