به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی در اینستاگرامش نوشت:

نامش برف بود

تنش، برفی

قلبش از برف

و تپشش

صدای چکیدن برف

بر بام های کاهگلی ...

و من او را

چون شاخه ای که زیر بهمن شکسته باشد

دوست می داشتم…