به گزارش افکارنیوز،

کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: خودتان را ببخشید

اخبار چره ها - نفرت وخشم و به کارهای گذشته اندیشیدن در شما بیماری ایجاد میکند آغاز کنید به دوست داشتن خودتان تا برای دیگران نیز جذاب شوید خودتان را تایید کنید تا دیگران نیز شما را تایید کنند.کودک درونتان را دوست داشته باشید گاهی وقتا به حرفهایش گوش کنید .

خودتان را برای گذشته وانتخاب هایی که کردید سرزنش نکنید چرا این ازدواج را کردم؟ چرا درسم را رها کردم؟چرا این شغل را انتخاب کردم؟چرا پولم را از دست دادم؟

 

کمند امیرسلیمانی

همه این چراها سوالات منفی دیگری برایتان می آورد وسودی ندارد شما در آن لحظه فکر کردید که بهترین کار ممکن را انجام دادید.مدام اینرا بگویید گذشته تمام شده وتاثیری بر من ندارد عاشقانه خودتان را دوست بدارید مهم ترین شخص در زندگیتان خودتان هستید اگر خود را دوست بدارید وببخشید وبا خود در آشتی باشید تاثیرات مثبت نیز در دیگران میگزارید ومی توانید آنها را نیز دوست بدارید.

واتفاقات ورویدادهای خوش آیند را به زندگیتان دعوت کنید.