مریم مومن با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - اگر فردا اخرین روز دنیا باشد، جالب است

تمام خطوط تلفن دنیا پر می شود از جمله هایی مانند

عاشقتم

همیشه دوستت داشتم

مرا ببخش

هیچوقت جرات نکردم بگوییم دوستت دارم

دلتنگم

و...... هزاران نفر برای دیدن کسی که دوستش دارند حاضرند کل داراییشان را بدهند تا وقت دیدن طرفشان را لحظه ای داشته باشند

خیلی ها پشیمان میشوند چرا بدی کردند

خیلی ها دنبال یک بخشش ساده میروند که سال ها دریغ کردند

کاشکی هر روز، روز آخر دنیا بود تا ما انسان ها قدر زندگی را بیشتر میفهمیدیم

کاش لحظه ها را با عشق سپری میکردیم . .

مریم مومن