به گزارش افکارنیوز،

مریم وطن‌پور با انتشار این عکس نوشت: دلمان تنگ شده برای یک تیتر خبر خوش...

برای پیچیدن صدای در حیاط درگوش اقاقیها...

برای اثبات جمله ی

"زندگی یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی"

اززبان فروغ...

برای یک برف حسابی چندروزه و

تکرار چندین باره ی جمله "برف می بارد" از زبان مادر .

برای یک لقمه آرامش به دور از هیاهو... .وسرسپردن به قایق سهراب برای دورشدن از غریبگی ها و دل شکستگی ها!

چقدر دلمان لک زده برای یک جرعه لبخند از عمق جان و پنج خط زندگی و زندگی...

 

مریم وطن پور